Henan Shaolin Lineage

Shi Zheng Xu
Shi Su Yun 释素云
Shi de Cheng 释德成
Erik Gosselin “Gao Shilin” 高仕林

Chen Taiji Quan Lineage

Chen Wanting 陈王廷
Chen Ruxing 陈汝信
Chen Dapeng 陈大鹏
Chen Shantong 陈善通
Chen Bingwang 陈秉旺
Chen Changxing 陈长兴
Chen Huamei 陈花梅
Chen Wu Chang 陈五常
Chen Sheng Wu 陈绳武
Chen Shang Xiao 陈尚孝
Chen Zhaosen 陈照森
Erik Gosselin “Gao Shilin” 高仕林

Teachers and Masters With a Marked Influence:

Kenpo Master Michel Drouin
Shaolin Gong Fu Master Di Guo Bao 狄国保
Taoiste Gong Fu Master Su Hua Ren 苏华仁
Zhineng Qi Gong Professor Zhang Kai 张开老师
Zhineng Qi Gong Professor Pang