Henan Shaolin Lineage

Shi Zheng Xu
Shi Su Yun 释素云
Shi de Cheng
Erik Gosselin “Gao Shilin” 高仕林

Chen Taiji Quan Lineage

Chen Wanting
Chen Ruxing
Chen Dapeng
Chen Shantong
Chen Bingwang
Chen Changxing
Chen Huamei
Chen Wu Chang
Chen Sheng Wu
Chen Shang Xiao
Chen Zhaosen
Erik Gosselin “Gao Shilin” 高仕林

Teachers and Masters With a Marked Influence:

Kenpo Master Michel Drouin
Shaolin Gong Fu Master Di Guo Bao 狄国保
Taoiste Gong Fu Master Su Hua Ren 苏华仁
Zhineng Qi Gong Professor Zhang Kai 张开老师
Zhineng Qi Gong Professor Pang