Lignée Shaolin Henan

Shi Zheng Xu
Shi Su Yun 释素云
Shi de Cheng 释德成

Erik Gosselin “Gao Shilin” 高仕林

 

Lignée Chen Taiji Quan

Chen Wanting 陈王廷
Chen Ruxing 陈汝信
Chen Dapeng 陈大鹏
Chen Shantong 陈善通
Chen Bingwang 陈秉旺
Chen Changxing 陈长兴
Chen Huamei 陈花梅
Chen Wu Chang 陈五常
Chen Sheng Wu 陈绳武
Chen Shang Xiao 陈尚孝
Chen Zhaosen   陈照森
Erik Gosselin « Gao Shilin » 高仕林

Professeurs et Maîtres qui ont une influence marquante :

Kenpo Maître Michel Drouin

☯️
Shaolin Gong Fu Maître Di Guo Bao 狄国保

☯️
Taoiste Gong Fu Maître Su Hua Ren 苏华仁

☯️
Zhineng Qi Gong

Professeur Zhang Kai 张开老师

☯️
Zhineng Qi Gong

maître Pang He Ming