Lignée Shaolin Henan

Shi Zheng Xu
Shi Su Yun 释素云
Shi de Cheng
Erik Gosselin « Gao Shilin » 高仕林

Lignée Chen Taiji Quan

Chen Wanting
Chen Ruxing
Chen Dapeng
Chen Shantong
Chen Bingwang
Chen Changxing
Chen Huamei
Chen Wu Chang
Chen Sheng Wu
Chen Shang Xiao
Chen Zhaosen
Erik Gosselin « Gao Shilin » 高仕林

Professeurs et Maîtres qui ont une influence marquante :

Kenpo Maître Michel Drouin

☯️
Shaolin Gong Fu Maître Di Guo Bao 狄国保

☯️
Taoiste Gong Fu Maître Su Hua Ren 苏华仁

☯️
Zhineng Qi Gong

Professeur Zhang Kai 张开老师

☯️
Zhineng Qi Gong

maître Pang He Ming